Pracownia Wzornictwa Komputerowego

Miejsce odkrywania i rozwoju talentów graficznych umożliwiające zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie doświadczenia podczas pracy przy konkretnych zleceniach.

Pracownia Wzornictwa Komputerowego powstaje z myślą o wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (dalej: MOW) i o osobach spoza ośrodka, które zechcą odkrywać i rozwijać swoje talenty artystyczne oraz uczyć się nowych umiejętności, pomocnych w zdobyciu stabilnej i atrakcyjnej pracy w przyszłości.
Zajęcia mają wykształcić m.in. umiejętność dostrzegania i formułowania problemów projektowych oraz posługiwania się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi.  Uczestnicy przygotowywani będą do kompleksowego projektowania szeroko pojętej identyfikacji wizualnej, w tym m.in. aranżacji różnorodnych przestrzeni, wyrobów konsumpcyjnych oraz nowych mediów.

Chcemy uczyć nowych umiejętności, pomocnych w zdobyciu stabilnej i atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Celem zajęć będzie intuicyjne i twórcze posługiwanie się technikami manualnymi i cyfrowymi, terminologią z zakresu sztuk wizualnych (ze szczególnym uwzględnieniem języka graficznego i fotograficznego) oraz zdobywanie umiejętności opisywania i kreowania przedmiotu studium w środowisku cyfrowym (oprogramowania: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, itp.). Zajęcia te będą doskonałą propozycją dla osób interesujących się grafiką komputerową, efektami specjalnymi, grami komputerowymi, montażem i produkcją filmową.

Oferta zajęć z Ceramiki Artystycznej byłaby skierowana do:
1. Podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Przewiduje się, że program obejmowałby ok. 60 chłopców w wieku 14-18 lat.
Mając na uwadze specyficzne problemy podopiecznych i zakładając, że ich wcześniejsze potrzeby rozwojowe (ufności, autonomiczności, inicjatywy i pracowitości) nie zostały w pełni zaspokojone, warsztaty, które odbywać się będą w Pracowni Wzornictwa Komputerowego będą ukierunkowywać zainteresowanie wychowanków i stopniowo wyrównywać ich deficyty rozwojowe związane z podejmowaniem przez nich inicjatywy, motywacją i chęcią do działania oraz kształtowaniem postawy pracowitości. Program warsztatów przewiduje przede wszystkim praktyczne przygotowanie wychowanków do systematycznej i twórczej pracy bazującej na solidnych podstawach wiedzy.
Z uwagi na środowisko rodzinne, w jakim dorastali podopieczni ośrodka, warsztaty Wzornictwa Komputerowego ukierunkowane byłyby na korekcję wielu problemów, m. in. takich jak:

  • Brak zaufania w stosunku do dorosłych
  • Brak zaufania w stosunku do rówieśników
  • Niska samoocena
  • Trudności adaptacyjne, zaburzone kontakty społeczne i trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych
  • Wycofywanie się z sytuacji problemowych
  • Izolowanie się
  • Problemy w nauce
  • Zachowania agresywne, autoagresja.

2. Osób spoza Ośrodka – Jednym z celów prowadzenia Pracowni Wzornictwa Komputerowego byłaby współpraca ze środowiskiem lokalnym a w szczególności z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

W celu wyłonienia odpowiedniej grupy uczniów, Pracownia współpracować będzie z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem Caritas oraz Urzędem Pracy.

W zależności od potrzeb osób korzystających z Pracowni Wzornictwa Komputerowego, program dla grup spoza MOW, pozwalał będzie zdobywać konkretne umiejętności wymagane przez pracodawców, jak np. znajomość wszystkich narzędzi Pakietu Office.


 

Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację wybranego projektu Fundacji bądź jej celów statutowych.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta:  02 1600 1462 1834 4133 4000 0001

Składamy serdeczne podziękowania Renovabis – niemieckiej katolickiej organizacji charytatywnej za wsparcie finansowe projektu.