Pracownia ceramiki – Warszawa BARSKA

Pracownia Ceramiki Artystycznej to wspólne przedsięwzięcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (dalej: MOW) oraz Fundacji Iskra Bożej Opatrzności, ukierunkowane na osoby wymagające resocjalizacji poprzez twórczą pracę, ale też te, które po prostu chcą rozwijać swoje pasje i talenty artystyczne, lecz nie mają zaplecza finansowego, by te pasje realizować.

Program Pracowni Ceramiki Artystycznej zorientowany będzie na pobudzanie, kształtowanie i rozwijanie inwencji twórczych uczestników w trybie zindywidualizowanego prowadzenia, stosownie do różnorodnych możliwości rozwojowych uczestników poszczególnych kursów. Założenia programowe zajęć opierać się będą na zasadach indywidualnego rozwoju uczestników i określenia ich własnego języka wypowiedzi w sztuce. Program umożliwiać ma przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez rozwijanie indywidualności uczestników, ich uzdolnień i wrażliwości. Kładziony będzie nacisk na kreatywność i twórczy rozwój poszczególnych osób.
Program obejmować będzie naukę tworzenia na kole garncarskim oraz studia nad formą ze szczególnym uwzględnieniem budowy, proporcji i zapoznania z pojęciami kształtu i bryły. Zakładać będzie on także poznanie technik formowania, sposobów barwienia, szkliwienia i wypalania prac ceramicznych.

Kładziony będzie nacisk na kreatywność i twórczy rozwój poszczególnych osób.

Oferta zajęć z Ceramiki Artystycznej będzie skierowana do:

Podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Przewiduje się, że program obejmowałby ok. 60 chłopców w wieku 14-18 lat.

Mając na uwadze specyficzne problemy podopiecznych i zakładając, że ich wcześniejsze potrzeby rozwojowe (ufności, autonomiczności, inicjatywy i pracowitości) nie zostały w pełni zaspokojone, warsztaty ceramiki artystycznej pozwolą ukierunkować zainteresowanie wychowanków i stopniowo wyrównywać ich deficyty rozwojowe związane z podejmowaniem przez nich inicjatywy, motywacją i chęcią do działania oraz kształtowaniem postawy pracowitości. Aby temu sprostać program warsztatów przewiduje rozwój inwencji artystycznej, naukę zdobnictwa, wypalanie wyrobów.

  • Umożliwienie młodzieży nieprzystosowanej społecznie powrotu do społeczeństwa miałoby następować poprzez:
  • odkrywanie uzdolnień wychowanków,
  • terapie poprzez pracę artystyczną,
  • rozwój duchowy, emocjonalny i osobowy wychowanków,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju i zmianę hierarchii wartości,
  • kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie,
  • tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi.

Osób spoza Ośrodka – Jednym z celów prowadzenia pracowni artystycznej byłaby współpraca ze środowiskiem lokalnym. Program ceramiki artystycznej miałby realizować m.in. funkcję opieki i wychowania przez organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz postawy twórczego i kreatywnego myślenia, a także działać integracyjnie na środowisko rodziców.

Założeniem dotyczącym zajęć z ceramiki jest także rozwijanie osobowości twórczych i takie nauczanie rzemiosła ceramicznego, aby uczestnicy posiedli swój własny warsztat artystyczny, który będzie można po zajęciach rozwijać i wzbogacać już samodzielnie.


 

Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację wybranego projektu Fundacji bądź jej celów statutowych.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4902 1302 4460

Lub korzystając z formularza przelewów, który znajduje się TUTAJ