Pracownia ceramiki – Warszawa BARSKA

Pracownia Ceramiki Artystycznej to wspólne przedsięwzięcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (dalej: MOW) oraz Fundacji Iskra Bożej Opatrzności, ukierunkowane na osoby wymagające resocjalizacji poprzez twórczą pracę, ale też te, które po prostu chcą rozwijać swoje pasje i talenty artystyczne, lecz nie mają zaplecza finansowego, by te pasje realizować.

Program Pracowni Ceramiki Artystycznej zorientowany jest na pobudzanie, kształtowanie i rozwijanie inwencji twórczych uczestników w trybie zindywidualizowanego prowadzenia, stosownie do różnorodnych możliwości rozwojowych uczestników poszczególnych kursów. Założenia programowe zajęć opierają się na zasadach indywidualnego rozwoju uczestników i określenia ich własnego języka wypowiedzi w sztuce. Program umożliwia przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez rozwijanie indywidualności uczestników, ich uzdolnień i wrażliwości. Kładziony jest nacisk na kreatywność i twórczy rozwój poszczególnych osób.
Program obejmuje naukę tworzenia na kole garncarskim oraz studia nad formą ze szczególnym uwzględnieniem budowy, proporcji i zapoznania z pojęciami kształtu i bryły. Zakłada on także poznanie technik formowania, sposobów barwienia, szkliwienia i wypalania prac ceramicznych.

Kładziony jest nacisk na kreatywność i twórczy rozwój poszczególnych osób.

Oferta zajęć z Ceramiki Artystycznej będzie skierowana do:

Podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Program obejmuje ok. 60 chłopców w wieku 14-18 lat.

Mając na uwadze specyficzne problemy podopiecznych i zakładając, że ich wcześniejsze potrzeby rozwojowe (ufności, autonomiczności, inicjatywy i pracowitości) nie zostały w pełni zaspokojone, warsztaty ceramiki artystycznej pozwalają ukierunkować zainteresowanie wychowanków i stopniowo wyrównywać ich deficyty rozwojowe związane z podejmowaniem przez nich inicjatywy, motywacją i chęcią do działania oraz kształtowaniem postawy pracowitości. Aby temu sprostać program warsztatów przewiduje rozwój inwencji artystycznej, naukę zdobnictwa, wypalanie wyrobów.

  • Umożliwienie młodzieży nieprzystosowanej społecznie powrotu do społeczeństwa miałoby następować poprzez:
  • odkrywanie uzdolnień wychowanków,
  • terapie poprzez pracę artystyczną,
  • rozwój duchowy, emocjonalny i osobowy wychowanków,
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju i zmianę hierarchii wartości,
  • kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za własne życie,
  • tworzenie warunków do nabywania umiejętności współżycia oraz funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami moralno-prawnymi.

Osób spoza Ośrodka – Jednym z celów prowadzenia pracowni artystycznej jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Program ceramiki artystycznej będzie realizować m.in. funkcję opieki i wychowania przez organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz postawy twórczego i kreatywnego myślenia, a także działać integracyjnie na środowisko rodziców.

Założeniem dotyczącym zajęć z ceramiki jest także rozwijanie osobowości twórczych i takie nauczanie rzemiosła ceramicznego, aby uczestnicy posiedli swój własny warsztat artystyczny, który będzie można po zajęciach rozwijać i wzbogacać już samodzielnie.


 

Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację wybranego projektu Fundacji bądź jej celów statutowych.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Iskra Bożej Opatrzności
Ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Nr konta:  02 1600 1462 1834 4133 4000 0001                                               tytułem: pracownia ceramiki artystycznej

Składamy serdeczne podziękowania Renovabis – niemieckiej katolickiej organizacji charytatywnej za wsparcie finansowe projektu.