Statut

FUNDACJA ISKRA BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Iskra Bożej Opatrzności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Lindleya 12 zwane dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Kud w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 3 w dniu 4 lutego 2013 r. działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
5. Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
§ 4
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja używa dwa rodzaje pieczęci, pieczęć prostokątną i pieczęć okrągłą, których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
3. Symbol i nazwa fundacji podlegają ochronie prawnej.
4. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
5. Wzory wyróżnień honorowych, o których mowa w ust. 4, oraz regulaminy ich przyznawania ustanawia Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Działanie na rzecz wszechstronnego wspierania ewangelizacji prowadzonej przez Kościół Rzymsko Katolicki,
2. Pogłębianie przywiązania i podtrzymywania narodowych tradycji chrześcijańskich, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości chrześcijańskiej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym także wśród dzieci i młodzieży,
3. Współtworzenie i szerzenie kultury polskiej i cywilizacji łacińskiej oraz kształtowanie opinii i ocen w odniesieniu do nich,
4. Działanie wspomagające edukację, oświatę i wychowanie,
5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. Działalność ekumeniczna zgodna z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego,
7. Szerzenie autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości,
8. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wszystkich nauk, w nawiązaniu do dorobku klasycznej myśli starożytnej i średniowiecznej,
9. Promocja i organizacja wolontariatu,
10. Ustanawianie i finansowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży,
11. Organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej dla twórców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
12. Wspieranie rodzin ubogich i wielodzietnych.
§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wzbudzenia, kształtowania i rozwoju ewangelizacji,
2. Organizowanie publicznych zbiórek funduszy na rzecz fundacji,
3. Organizowanie spotkań, seminariów i warsztatów i kursów,
4. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów,
5. Wydawnictwa własne oraz wspieranie innych
6. Finansowanie prac naukowych, wydawniczych i dzieł artystycznych,
7. Udzielanie stypendiów i nagród,
8. Stałą, różnorodną pracę artystyczną i edukacyjną,
9. Propagowanie i dystrybucja publikacji, dzieł nauki i sztuki,
10. Organizowanie i pośredniczenie w wypoczynku i turystyce pielgrzymkowej w kraju i za granicą,
11. Współpracę z środkami masowego przekazu,
12. Współpracę z administracją publiczną,
13. Współpracę z innymi Fundacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
14. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

§ 6
Działalność statutowa fundacji może być podzielona na dwa rodzaje według kryterium odpłatności za usługi.

Nieodpłatną działalnością statutową jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które fundacja nie pobiera wynagrodzenia.
Działalność odpłatna może być świadczona publicznie bez pobierania wynagrodzenia gdy zaistnieje taka potrzeba a środki fundacji na to pozwolą, decyduje o tym Zarząd fundacji w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Zarządu.

Nieodpłatna działalność statutowa obejmuje:
1. tematyczne portale internetowe (PKD 58.14.Z),
2. stałe cykle dyskusji panelowych, konferencji, warsztatów, spotkania z zakresu kształcenia społeczeństwa obywatelskiego,
3. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z).

Odpłatna działalność statutowa obejmuje:

1. wydawanie czasopism i periodyków (PKD 58.14.Z),
2. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
3. usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z),
4. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
3. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
4. reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 18.20.Z),
5. działalność poligraficzna pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.12.Z),
6. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
7. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 59.13.Z),
8. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
9. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 /dziesięć tysięcy złotych/ oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
§ 8
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek, dochodów z majątku,
5. pozyskiwania środków rządowych i pozarządowych,
6. działalności gospodarczej.

§ 9
1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczony zostanie na działalność statutową

 Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 10

Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 11
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie w liczbie od trzech do sześciu osób.
3. Na członków Rady Fundacji mogą być mianowani tylko członkowie Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją Fundatorzy.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji i przedstawionej do zatwierdzenia przez Fundatora.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji.
9. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.

§ 13

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, jej likwidacji lub połączenia z inną fundacją.
8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie przez Zarząd Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Występowania w drodze uchwały z żądaniem od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 15
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą członkowie w liczbie od trzech do pięciu osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
c. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności fundacji,
d. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e. przedkładanie Radzie Fundacji projektów regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego,
f. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j. ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników fundacji,
k. określanie, za zgodą Rady Fundacji, warunków pracy i płacy pracowników Biura Fundacji, przy czym wynagrodzenie tychże pracowników jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora,
l. powoływanie kierowników/dyrektorów zakładów i zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego zakładów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, o wartości nie przekraczającej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział V

Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji

§ 18
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje wyłącznie Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Zmian statutu dokonać można wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Połączenie z inną fundacją

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 20

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 22
Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23

środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24
1. Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji oraz ich osób bliskich.
2. Zakazane jest wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3. Zakazany jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 25

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie należy stosować przepisy:
1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. z 2003 r. Nr 91, poz. 46. z póź. zm./,
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm./.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

Uchwała o ustanowieniu statutu została podjęta jednomyślnie.

TEKST ZAAPROBOWANY: Rzym, 22 lutego 2013 r.

Ks. Flavio Peloso FDP, przełożony generalny

Ks. Sylwester J. Sowizdrzał FDP, sekretarz generalny